Lisateenuste hinnakiri

Teenus Maksumus (EUR)
ilma km km-ga
Võlgnevuse tõttu gaasi sulgemine või avamine ilma keevitus- ja kaevetöödeta1 90,00 108,00

1 Kui tööde läbiviimiseks on vajalikud keevitus- ja/või kaevetööd, lisandub nimetatud tööde maksumusele Gaasienergia AS-le tööde teostajate poolt esitatavate arvete maksumus.Määrata teenuste hinnad ja gaasitorustiku sulgemise/ avamise teenuste osutamise kord.

2 Teenuse maksumus sisaldab ühe plommi paigalduse maksumust. Täiendava plommi paigalduse maksumus on 4,00 eur, millele lisandub käibemaks. Uutel avatavatel objektidel, kuhu paigaldatakse Gaasienergia AS gaasiarvesti, paigaldatakse plomm tasuta, muudel juhtudel (näiteks gaasipaigaldise rekonstrueerimine, rikutud plommi asendamine vms) kehtib käesolev hinnakiri.

3 Teenuse maksumus on arvestatud minimaalselt 1 tunni ulatuses. Iga järgneva lisanduva töötunni maksumus on 30,00 eur, millele lisandub käibemaks.

4 Keerulisemate ja tavapärasest suuremamahuliste tööde puhul jätab Gaasienergia AS enesele õiguse teenuse hindu korrigeerida.

5 Ostjal on kohustus tasuda leppetrahvi 4,17 eur, millele lisandub käibemaks, iga korra eest, kui Gaasienergia AS saadab või edastab telefonitsi Ostjale meeldetuletuse arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta.

6 Gaasitorustiku, gaasiseadme, abiseadme ja/või gaasimõõdusõlme kahjustamine ja/või lõhkumine või muu gaasipaigaldise lõhkumine. Lisanduvad muud kulud, nagu: gaasi sulgemine ja avamine, gaasikadu, tööjõukulud, torustiku rõhu alt vabastamine, torustiku gaasiga läbipuhe, torustiku gaasiga täitmine, tööjõukulu, Gaasienergia AS-le alltöövõtjate poolt avarii likvideerimise eest esitatavate arvete maksumused ning võimalikud kahjunõuded kolmandatelt osapooltelt gaasivarustuse katkemisest põhjustatud kahjude eest sealhulgas võimalikud nõuded saamata jäänud tulu hüvitamiseks.

Gaasitorustiku sulgemise/ avamise teenuste osutamise kord:

  • Gaasitarbija gaasi sulgemine/ avamine hädaolukorrast tingituna toimub Gaasienergia AS poolt tasuta.
  • Gaasitarbija gaasi sulgemisel võrguteenuse- või maagaasi ostu-müügilepingu tingimuste rikkumise tõttu tarbija poolt, avatakse gaas alles pärast sulgemise põhjuste kõrvaldamist. Gaasi avamisel tasub tarbija gaasi sulgemise ja taasavamise teenuse eest vastavalt avamise hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale.
  • Kui gaasitarbija soovib gaasi tarbimise lõpetada ning avaldab soovi lõpetada maagaasi ostu-müügi ja võrgulepingu, tasub tarbija gaasi sulgemise eest vastavalt kehtivale teenuste hinnakirjale.
  • Kui tarbija soovib oma gaasipaigaldise lahtiühendamist gaasivõrgust (teostatakse välistorustiku läbilõige), esitab ta vastavasisulise avalduse 30 päeva ette ning tasub teenuse eest vastavalt ettevõtte poolt koostatud kalkulatsioonile.

Käesolev juhatuse  nr. GSE/1-4/7 otsus jõustus 18.01.2017. a.