Regulatsioonid

Maagaasi jaotamise, müügi ja gaasivõrguga liitumisega seotud küsimusi reguleerib Maagaasiseadus.

Küttegaasi ohutuse seadus reguleerib:

  • nõudeid gaasiseadmele ja gaasipaigaldisele
  • gaasiseadmete müüki, hooldust, kasutamist
  • gaasipaigaldiste ehitamist, kasutusele võttu ja kasutamist
  • gaasitööde tegija pädevust ja tegevusluba

Küttegaasi ohutuse seaduse alusel on välja antud määrus, mis reguleerib gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, korra, sageduse ja tähtajad.